نشست داووس صحرا - طزح های تحول زا-توسعه ظرفیت منابع انسانی-تنوع بخشی به درآمدهای اقتصادی- کاهش وابستگی به نفت