شبکه فرشگرد- براندازی نظام جمهوری اسلامی- حمایت از تشکیل نظام سکولار لیبرال در ایران-ارتباط با شهروندان داخل کشور- دکتر فشندی