عمر البشير رييس جمهور مخلوع سودان به زندان كوبر منتقل شد