عمر البشير رييس جمهور مخلوع سودان به زندان كوبر منتقل شد


Subscribe to the discussion