زندانیان اندیشه: نظریه بازی ها و نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی

نویسنده این اثر بر این باور است که بخش وسیعی از اندیشه نئولیبرالیسم بر فاکتورهای “نظریه بازی ها” (Game Theory) تکیه دارد؛ به ویژه مساله ای که از آن به عنوان “دو راهی زندانی” یاد می شود. مساله “دو راهی زندانی” نشان می دهد که چطور دو نفر در همکاری برای اینکه خود به سود بیشتری برسند به خودشان ضرر وارد می کنند.

کارشناسان امور راهبردی در آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق “نظریه بازی ها” را برای تکامل بازدارندگی هسته ای دو کشور در دوران جنگ سرد طراحی کردند. از آن زمان، رشد روز افزون حمایت از بازار و جهانی شدن و نئولیبرالیسم – که مبتنی بر تصمیم گیری عقلانی و خردمندانه و فایده گرایی شخصی تنگ نظرانه است- منجر به گسترش “نظریه بازی ها” در حوزه های مختلف زندگی و جامعه به ویژه در بخش مالی و بازرگانی شد.

نویسنده کتاب به مقایسه منفی نئولیبرالیسم و اندیشه لیبرالیسم کلاسیک می پردازد. لیبرالیسم کلاسیک از آزادی های فردی و حاکمیت قانون و مداخلات سیاسی دفاع می کند تا اینکه همه انسان ها برابر باشد.

این کتاب همچون دیگر طرح های فلسفی، گاه دشوار به نظر می رسد اما تحلیل جالبی در خصوص فرضیه های مطرح در جامعه معاصر ارائه می دهد.