شاهد: «مجله» گفت و گو «مفسران در هوا» معروف منطقه کاونت گاردن