• شماره جدید

این وب سایت وابسته به دولت AL MAJALLA در پادشاهی عربستان سعودی (و باید مراجعه کننده به در سطور بعد به عنوان “AL وب سایت MAJALLA” و یا به سادگی “وب سایت”) است. این سایت برای استفاده شخصی شما در دسترس است، و ورود و استفاده شما از وب سایت منوط به این شرایط و شرایط استفاده و قوانین پادشاهی عربستان سعودی است. همچنین ، دسترسی و ورود شما به سایت باید در نظر گرفته شود تصویب بی قید و شرط به شرایط استفاده از این، یا نه، شما یک کاربر ثبت نام شده است. این تصویب باید از تاریخ اولین استفاده شما از وب سایت موثر باشد.

هر گونه تعدیل به این شرایط و شرایط موثر خواهد بود به محض اعلام شده است، مگر آن که خلاف این موضوع ذکر شده. تداوم استفاده شما از وب سایت پس از اعلام هر گونه تعدیل باید به معنای پذیرش صریح خود را از تعدیل گفت.

شرایط و ضوابط استفاده عبارتند از : یک بخش خاص به سیاست های حریم خصوصی و حقوق مالکیت معنوی است.

پاسخی بگذارید