• شماره جدید

از تهران تا آلماتی

از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب ماه ها می گذرد و تنها حاصل این مذاکرات …