• شماره جدید

سیاست حفظ اسرار

اگر شما استفاده از یکی از برنامه های کاربردی موجود در AL MAJALLA وب سایت و یا الکترونیکی از طریق پست به ما و ما را با اطلاعات شخصی ارائه شده، سپس این داده ها ممکن است با نهادهای دولتی و یا بخش های دیگر به اشتراک گذاشته، به منظور خدمت بهتر به شما. چنین اطلاعاتی نیز ممکن است با نهادهای غیر دولتی مجاز به انجام خدمات خاص به اشتراک گذاشته می شود. ارائه اطلاعات شخصی خود را از طریق وب سایت دولت MAJALLA AL تصویب قبلی از طرف شما برای ذخیره ، پردازش و استفاده از چنین اطلاعاتی باید در نظر گرفته است.AL MAJALLA دولت حق به افشای هر گونه اطلاعات به اقتدار صالح و در هر زمان، اگر آن را بداند تا لازم دارد.

AL MAJALLA دولت نگه می دارد شما را به صورت جداگانه برای صحت اطلاعات شما از طریق این وب سایت ارسال مسئول است.

AL MAJALLA دولت کار می کند پشتکار برای حفظ اطلاعات شخصی شما، از طریق حصول اطمینان از ذخیره سازی الکترونیکی اطلاعات شخصی فرستاده شده با استفاده از فن آوری های امنیتی مناسب است.

AL MAJALLA وب سایت حاوی پیوندهایی های الکترونیکی برای وب سایت یا پورتال که روش استفاده به منظور محافظت از اطلاعات و حریم خصوصی از چنین اطلاعاتی که از روش های استفاده می کنیم متفاوت هستند. ما باید هیچ مسئولیتی در قبال محتوای سایت های دیگر و راه آنها را با مسائل شخصی و خصوصی خود برخورد، خرس و توصیه به شما برای مراجعه به حریم خصوصی متوجه مخصوص گونه به وب سایت ها است.

AL MAJALLA دولت موظف است مسئولیت هر گونه اطلاعات نادرست را تحمل نمی کند، علی رغم این واقعیت است که وارد اطلاعات باید در نظر گرفته شود درست.

پاسخی بگذارید