• شماره جدید

هدایت علائم تغییر

«خالد مشعل» رهبر در تبعید حماس اگر هیچ چیز هم نباشد اما یک بازمانده سیاسی محسوب می شود. به عنوان …