• شماره جدید

فیروز؛ صدای صلح

منصف المزغنی و علی المندلاوی 1- آقای ربیع حداد، پدر نهاد (دختر پنج ساله ای که بعدها به مادر زیاد …