• شماره جدید

زندگی در آنسوی عدسی

عکاسان غیرحرفه ای در صفحه فیسبوک خود با عنوان “عدسی یک حمصی جوان”، عکس های خود را از صحنه هایی …

من فمنیست هستم

از دوران نوجوانی هر وقت درباره حقوق خودم حرف می‌زدم و هر وقت با تبعیض و بی‌عدالتی مخالفت می‌کردم، همیشه …

نمایش بزرگ تناقض‌ها

مخالفان سبک زندگی معتقدند که سبک زندگی، محور قدرت نرم هر جامعه‌ای است؛ پس در این منازعه‌ی جهانی، تغییر سبک …