• شماره جدید

لورنس افسانه ای

هنگامی که در بعد از ظهرهای تابستان در مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد سرگرم رونویسی حروف عربی از روی تخته …