• شماره جدید

جو کاکس قربانی “بریگزیت”

لندن: مینا الدروبی توماس میر توسط دادگاه انگلیس یک فرد تروریست شناخته شد. جو کاکس نماینده پارلمان انگلیس در مقابل …