• شماره جدید

من فمنیست هستم

از دوران نوجوانی هر وقت درباره حقوق خودم حرف می‌زدم و هر وقت با تبعیض و بی‌عدالتی مخالفت می‌کردم، همیشه …

گفتمان سیاه و سفید

این روزها با نزدیک شدن به دور تازه مذاکرات گروه 1+5 در قزاقستان بر سر برنامه هسته‌ای ایران، مرکز کنش …

نمایش بزرگ تناقض‌ها

مخالفان سبک زندگی معتقدند که سبک زندگی، محور قدرت نرم هر جامعه‌ای است؛ پس در این منازعه‌ی جهانی، تغییر سبک …

مصر را رها کنید

سی و چهار سال پیش حکومت مذهبی برآمده از انقلاب ایران، با فرمانی انقلابی و غیر منطبق با منافع ملی …