• شماره جدید
سلمان دوسری

سلمان دوسری

سلمان دوسری، سردبیر روزنامه بین المللی شرق الاوسط و سر دبیر مجله