• شماره جدید
محسن میلانی

محسن میلانی

محسن میلانی، پروفسور سیاست ومدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا است.