• شماره جدید
حنین غدار

حنین غدار

حنین غدار، مدیر مسوول رسانه «نو»و عضو غیر دایم شورای آتلانتیک است